Generelle betingelser for produktioner

Vores betingelser har til formål at sikre en gensidig bindende aftale. Med fokus på et vellykket samarbejde og begge parters sunde fornuft har vi nedskrevet disse. Giver det dog anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Kontrahent 1, omtales som Profox. Kontrahent 2, er dig som kunde, og omtales herunder som Kontrahent 2.

Det er Profox’s ansvar at…   

 1. levere de(t) aftalte produkt(er), til den aftalte tid og på det aftalte sted, jævnført vores fremsendte tilbud. I tilfælde at, at Profox ikke overholder sin leveringsforpligtelse, kan det erstatningsansvar, som Kontrahent 2 kan gøre gældende mod Profox, højest udgøre et beløb svarende til kontraktssummen i den kontrakt/aftale, som ligger til grund for Kontrahent 2’s krav mod Profox. Profox er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Profox kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Profox’ kontrol så som, men ikke begrænset til, vejrforhold, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. Profox er heller ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab hos Kontrahent 2/tredjemand, der er opstået som følge af, at det på grund af vejrforhold, i henhold til Profox’ vurdering, har været nødvendigt at fjerne Profox’ produkter.

Det er Kontrahent 2’s ansvar at…

 1. der er 24 timers opsyn med Profox’s ejendom i produktionsperioden, såfremt Profox’s mandskab ikke er til stede, med mindre andet er skriftlig aftalt.
 2. indhente eventuelle myndigheders godkendelse, som måtte være påkrævet.
 3. underrette Profox straks, hvis der opstår skader, påkørsler eller lign. på Profox’s udstyr. Ved hærværk skal dette politianmeldes. Kontrahent 2 er ansvarlig for Profox’s udstyr, så snart Profox’s mandskab ikke er til stede. Kontrahent 2 er ligeledes ansvarlig for skader på udstyr, der forårsages af hjælpere/”hands” samt tredjemand, som ikke er udpeget eller godkendt af Profox.
 4. udpege en mand, som er Profox’s kontaktperson, og sørge for, at denne bliver sat ind i alle punkter vedr. opsyn af vores produkt(er). Opstår der problemer kontaktes Profox straks.
 5. overholde aftalte tidspunkter, ved ankomst, opsætning, nedtagning og afrejse. Såfremt der opstår ventetid, kan Profox pålægge 400 DKK + moms pr. mand pr. påbegyndt time.
 6. levere evt. aftalte ”hands”, til aftalt tid og på det aftalte sted.
 7. der er fri adgang til det område hvor produktet/produkterne skal opsættes. Såfremt det af Profox vurderes, at der er behov for at nedlægge køreplader, afholdes udgiften hertil af Kontrahent 2. Hvis der opstår en situation, hvor adgangen til området bliver usikker, er dette i enhver henseende Kontrahent 2’s ansvar, således at følgeskader, omkostninger til redning og lignende påhviler Kontrahent 2. Profox er ikke ansvarlig for skader på underlag, belægning eller lign.
 8. det er muligt at opsætte det bestilte udstyr. Såfremt det ikke er muligt at opsætte det leverede udstyr, er Profox berettiget til at annullere kontrakten med Kontrahent 2 og kræve betaling af 50 % af det aftalte honorar.
 9. undersøge det leverede udstyr i forhold til eventuelle fejl og mangler straks på tidspunktet for udstyrets aflevering og ligelededes reklamere straks, såfremt der konstateres fejl eller mangler. Såfremt undersøgelsespligten eller reklamationspligten ikke iagttages, kan Kontrahent 2 ikke gøre mangelsbeføjelser gældende over for Profox.
 10. tilbagelevere det af Profox leverede udstyr i samme stand som ved lejeperiodens begyndelse.
 11. ved arrangementer hvor Kontrahent 2 skal stille med ”hands”, er det vigtigt at disse er arbejdsomme, ædru og kan klare hårdt fysik arbejde.  Udeblivende ”hands” faktureres Kontrahent 2 med 2.500 + moms pr. udeblivende person. Forsikring og påklædning iht. lovgivningen (sikkerhedssko og hjelm) af disse er ligeledes Kontrahent 2’s ansvar.
 12. sørge for fri og sikker parkering til Profox’s køretøjer under hele perioden.
 13. sikre det af Profox leverede udstyr mod skader som følge af vejrforhold. Kontrahent 2 er ansvarlig for skader på udstyr, der skyldes vejrforhold, medmindre Kontrahent 2 kan godtgøre, at skaderne ikke skyldes forhold hos Kontrahent 2 eller personer, som Kontrahent 2 hæfter for.
 14. såfremt Profox tilkaldes som følge af påståede fejl eller ligenende ved det leverede udstyr, og det viser sig, at der ikke foreligger fejl, som Profox hæfter for, skal Kontrahent 2 betale Profox i henhold til medgået tid, svarende til 490 kr. i timen, eksklusiv moms.
 15. sørge for, at der er tegnet en forsikring, som dækker skader på udstyret og personskader, der forårsages af udstyret.
 16. tilbagelevere udstyret på Profox’s adresse, såfremt dette er aftalt. Hvis tilbagelevering ikke sker på det aftalte tidspunkt, er Profox berettiget til at kræve en dagsleje svarende til det dobbelt af den leje, der følger af parternes aftale. Såfremt Profox i øvrigt lider tab som følge af for sen tilbagelevering, er Profox berettiget til at kræve erstatning.

Generelt:

 1. Alle anførte priser er eksklusiv 25% moms, med mindre andet er anført.
 2. Såfremt andet ikke er anført skal skriftlige tilbud accepteres og underskrives inden 8 dage.
 3. Betalingsfristen er 3 dage før første udlejnings- eller produktionsdag, med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt Profox ikke modtager betaling i overensstemmelse med disse vilkår, er Profox berettiget til at tilbageholde det udstyr, der skal leveres, ligesom Profox er berettiget til straks at hæve den indgåede aftale og kræve erstatning. Profox er berettiget til at kræve rente svarende til processrenten fra den anførte forfaldsdato.
 4. Profox er berettiget til at kræve et depositum forud for betalingstidspunktet anført i punkt 3.
 5. Kontrahent 2 er ikke berettiget til at tilbageholde eller modregne nogen del af den aftalte leje i eventuelle krav mod Profox ApS.
 6. Ved afbestilling skal Kontrahent 2 betale hele kontraktsummen, på nær transport udgifter. Når der indgås skriftlig aftale med Profox reserveres udstyr og mandskab til den pågældende kontrakt, og er dermed ikke tilgængelig for andre i perioden, derfor skal der betales fuld honorar såfremt der aflyses efter 60 dage fra kontraktperiodens start dato. Alle afbestillinger skal ske skriftligt. Såfremt afbestilling sker tidligere end 120 dage før kontraktens startdato, er Kontrahent 2 forpligtet til at betale 65 % af det aftalte honorar. Betaling i tilfælde af afbestilling skal ske senest 3 dage efter afbestillingen.
 7. I tilfælde af uenighed, gør Profox alt for at finde en løsning i fællesskab med Kontrahent 2. Skulle dette ikke være muligt, indbringes sagen for retten.
 8. Kontrahent 2 er forpligtet til at stille forplejning til rådighed for Profox’s mandskab i forbindelse med opsætning og nedtagning af udstyr samt i de perioder, hvor Profox’s mandskab i øvrigt udfører arbejde for Kontrakhent 2 i henhold til parternes aftale. Ved forplejning forstås ikke fastfood eller lignende, men derimod sund og nærende kost.
 9. Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler. Alle tvistigheder, der opstår mellem parterne, skal endelig afgøres af Retten i Aalborg.
 10. Profox er berettiget til at isætte GPS i det lejede udstyr med henblik på at kunne spore udstyret.

Lejebetingelser

1: Lejeprisen

Lejen beregnes på grundlag af udlejers fastsatte priser. Den tid udstyret er udlejet er lejeperioden, herved forstået den periode udstyr er borte fra Profox´s lager og er til rådighed efter lejeaftalen.

Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske kl. 11.00 på afleveringsdagen, medmindre andet er angivet. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra lejedag. Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår.

Ved afbestilling af udstyr senest 7 hverdage før første lejedag, erlægges 50% af lejebeløbet. Ved senere afbestilling erlægges 75% af lejebeløbet, medmindre afbestilling foretages mindre end 2 hverdage før lejeperiodens begyndelse. I så fald erlægges 100% af lejebeløbet.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

2: Afhentning og tilbagelevering

Afhentning og tilbagelevering sker fra Profox´s lageradresse, medmindre andet er aftalt. Opstilling, transport frem og tilbage afregnes særskilt.

3: Depositum

Vi forbeholder os ret til at opkræve depositum, hvis lejen overstiger en værdi på 2500 DKK, samt se gyldig billede id uanset lejepris.

4: Betaling og retstvister

Lejen afregnes ved aflevering af udstyr, medmindre andet er aftalt. Ved langtidsleje, som er minimum 7 dage, erlægges et depositum på 50% af lejebeløbet ved afhentning, mens resten afregnes ved udstyrets tilbagelevering. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

5: Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder, men ikke begrænset til

 1. Tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer
 2. Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.
 3. Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder.
 4. Grov uagtsomhed for så vidt denne ikke kan lægges Profox´s medarbejdere til last.
 5. Simpelt tyveri.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler.
Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Profox´s kontrol.

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.

6 : Videreudlejning

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse af Profox.

7: Udstyrets stand

Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand, som ved afhentning. Profox tjekker alt udstyr inden det udleveres, og standen er 100% i orden. Ved afhentning eller umildbart efter skal lejer oplyse om evt. driftproblemer.

Hvis udstyr returens i anden stand end afhentet, er lejer forpligtet til at betale udlejer for ny genstand(e) / reparation og for evt. tab i perioden.

Profox tillader sig 3 hverdage til at tjekke det udlejede udstyr, efter udlejer har returneret.

8: Reparation og service

Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.

9: Misligeholdelse af aftale

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt.

Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

10: Forbehold

Profox tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Er du interesseret? Så kontakt os nu for at få et godt tilbud.

Jellingvej 9, 9230 Svenstrup J

+45 72 34 46 22

KONTAKTINFORMULAR

© Copyright - Profox ApS - All Rights Reserved